معنای blower

صفحه در حال بروز رسانی است 

معنای blower

معنای blower