تلفظ blower

صفحه در حال بروز رسانی است 

تلفظ blower

تلفظ blower