دستور العمل نگهداری از بلوئر

بلوئرها:

*** جهت اطلاع از تعمیرات تخصصی بلوئر و لیست قیمت روغن های بلوئر وارد شوید. ***

اقدامات لازم قبل از راه اندازی یونیت بلوئر:

وقتی یک بلوئر براي اولین بار استارت می شود و یا برای تعمیر اساسی از روی فونداسیون قبلاً برداشته شده و قرار است مجدداً شروع به کار نماید. پیش بینی های ذیل باید انجام گیرد.

1- داخل محفظه بلوئر و تمام مسیرهای لوله کشی به منظور اطمینان از عدم وجود هر گونه مواد خارجی و پاک نمودن مسیر بدقت باید بازرسی گردد.
2- موتور و بلوئر طبق دستور العمل گفته شده باید در راستای یکدیگر قرار گرفته باشند و نیروی کشش تسمه مناسب ( نه کم و نه زیاد) باشد. (کشش تسمه نامناسب یا در راستای هم نبودن موتور و بلوئر می تواند سبب تخریب بلبرینگها و یا کوپلینگها گردد)

3- بلوئر را روشن نمایید و اجازه دهید تا 15 دقیقه بدون بار چرخش نماید. در این مدت مراقب نقاط بلوئر از قبیل سیلندر و محفظه بلبرینگها باشید تا به طور غیر عادي گرم نشوند.
4- بلوئر را تحت فشار قرار داده و به تدریج فشار را زیاد نمایید. مثلاً مدت سی دقیقه و در یک ساعت بعد بلوئر را زیر بار مورد نظر قرار داده و تمام قسمت هاي آن را تحت نظر و مشاهده دقیق قرار دهید.
5- بررسی ها و مراقبتها را در اولین روز کارکرد بلوئر مرتب تکرار نمایید.

6- روغن مناسب به کار رفته باشد، ارتفاع روغن در گیربکس در حالتی که بلوئر خاموش است تا سطح مشخص شده با شد. روغن زیاد باعث افزایش حرارت و صدا و نهایتاً تخریب خواهد شد و روغن کم در گیربکس سبب کاهش عمر دنده ها و بلبرینگها می گردد.
7- روتورها را با دست بچرخانید تا اطمینان حاصل نمایید که در هیچ موضعی اصطحکاك یا مقاومتی در مقابل دوران روتورها وجود ندارد.
8- دو یا سه دفعه موتور را استارت کنید و سپس سریع خاموش نمایید تا مطمئن شوید که روتورها به راحتی چرخش می کنند.
9- در صورتی که به کارکرد بلوئر مشکوك شدید، آن را فوراً خاموش و اشکالات احتمالی را مطالعه و بررسی نمایید. اگر اشکالی وجود داشته با شد، در مدت زمان کوتاه نیز می تواند خسارت جدی و مهمی ایجاد نماید. بنابراین اگر مشکل دستگاه اساسی نبود به کار بلوئر ادامه دهید.

جدول رفع ایرادات

ایراد مشاهده شدهردیفعلت احتمالیاقدامات لازم جهت رفع ایراد
ظرفیت هوادهی کم است1سرعت بلوئر کم استممکن است تسمه شل باشد و نسبت به پولی لغزش نماید لذا لازم است نیروی کشش تسمه را تنظیم نمایید سرعت بلوئر را اندازه گیری نمایید با منحنی آن تطبیق داده و نتیجه گیری نمایید.
2فشار بلوئر بیش از حد استوکیوم تولید شده در ورودي از بلوئر و خروجی آن را کنترل نمایید و اطمینان یابید که شیرهاي حفاظتی درست نصب شده و نیز صحیح عمل می کنند.
3گرفتگی یا یک محل باز در مسیر لوله کشی وجود دارد.مسیر لوله کشی فیلتر، شیرهاي اطمینان و شیرهاي جداکننده را کنترل کنند و مطمئن شوید هیچ نقطه اي از مسیر خروجی نشتی ندارد.
4استهلاك زیاد استبه طور طبیعی یا سریعتر از موقع در داخل بلوئر سایش بوقوع پیوسته و لقی ها زیاد شده است در اینصورت به مرکز تعمیرات مجاز مراجعه شود.
قدرت مصرفی زیاد است5سرعت بلوئر خیلی زیاد استسرعت را اندازه گیري کرده و با منحنی عملکرد بلوئر تطبیق دهید و نتیجه گیري نمایید.
6فشارخیلی زیاد استبه توصیه هاي ردیف 2 و 3 عمل نمایید.
7روتورها سایش داشته و یا عدم تعادلی وجود دارد.در پوسته بلوئر نقطه خیلی داغی باید بوجود آمده باشد. هم امتداد بودن پولی ها یا کوپلینگ که باید مجددا آن را کنترل نمایید.
8فیلتر هواکه مسدود شده است.فیلتر را تمیز و یا تعویض کنید.
حرارت تولیدي بیش از حد است.9نوع روغن نامناسب یا مقدارش کم و زیاد است.نوع و مشخصات و ارتفاع مقدار روغن گیربکس را کنترل نمایید.
10افزایش فشار زیاد استبه توصیه هاي ردیف 2 و 3 عمل نمایید.
11پولیها یا کوپلینگ هم امتداد نیستندآنها را کنترل و در یک امتداد نمایید.
12سرعت بلوئر خیلی کم استبه توصیه ردیف 1 عمل نمایید.
عملکرد بلوئر توام با صدا یا ارتعاش است.13پولیها یا کوپلینگ هم امتداد نیستندبه توصیه ردیف 11 عمل نمایید.
14روتورها سایش داشته و عدم تعادل وجود دارد.به توصیه هاي ردیف 7 و 19 عمل نمایید.
15بلبرینگها و دنده ها کهنه شده اندبلبرینگها و دنده هاي نو باید جایگزین شوند. به مرکز تعمیرات مجاز مراجعه نمایید.
16بلوئر یا موتور یکی از قطعات یونیت شل شده.کنترل نموده و پیچهاي شل شده را یافته و محکم نمایید.
در بلوئر کاهش و یا توقف حرکت وجود دارد.17فشار خیلی زیاد استبه توصیه هاي ردیف 2 و 3 عمل نمایید.
18پولیها و یا کوپلینگ در امتداد هم نیستند.به توصیه هاي ردیف 11 عمل نمایید.
19در داخل بلوئر اجرام و یا قطعات خارجی وجود داردبلوئر را تمییز و یا شستشو نموده و قطعات خارجی را بیرون بیاورید
محور دوران بلوئر شکسته است20بار وارده بسیار زیاد بوده استدستگاه باید توسط مرکز تعمیرات مجاز تعمیر اساسی شود. قطر پولی باید مجدداً بررسی گردد.کشش تسمه کنترل شود تا زیاد نباشد. پولیها یا کوپلینگ در امتداد هم قرار گیرند و نحوه اتصال موتور به بلوئر تغییر یابد.

خلاصه دستور العمل نگهداري بلوئر

ردیفشرح عملیاتوسایل لازمزمان تکرار
1گیریس کاريپمپ گیریس، پارچه تمیز،گیریس نسوز مرغوب با کد علمی #2 NLGI  نظیر بتون 2 نفت پارس یا ساناکو بلژیک175 ساعت کار متناوب یا یک هفته کار پیوسته
2تعویض روغن گیر بکس0/7 لیتر روغن  40SAE  برای محیط کمتر از 32 در جه سانتیگراد، 50SAE  برای محیط بالاتر از 32 درجه سانتیگراد، قیف کوچک، آچار منا سب، پارچه تمیز ظرف براي تخلیه روغن کهنهبار اول بعد از 100 ساعت کار سپس بعد از هر یک ماه کار پیوسته یا 750 سا عت کار مت ناوب (پیچ تخلیه روغن را به صورتی محکم نمایید که سر دنده انتهایی پیچ بیرون بماند.)
اخطارچنانچه حجم روغن در گیربکس بیشتر از مقدار مجاز فوق با شد، بلوئر صدمه شدید خواهد دید.
3تمیز کردن فیلتر هواهواي فشرده ،آچار منا سب(از شستن فیلتر هوا خودداري نمایید.)هر هفته یکبار
4تعویض فیلتر هوافیلتر هواي نو، آچار مناسببعد از یک ماه کار پیو سته یا 750 ساعت کار متناوب
5کنترل و تنظیم کشش تسمهآچار مناسبهفته اول یک روز در میان بعد از راه اندازي هر سه ماه یکبار
6تراز کردن سطح شاسی بلوئرآچار مناسب، تراز دقیق مهندسی، واشر با ضخامت هاي مختلفهفته اول یک روز در میان بعد از راه اندازي هر سه ماه یک بار
7مشاهده عمومی بلوئرهفته اول بعد از راه ا ندازيبلوئر یک روز در میان و سپس هر هفته یک بار، به منظور یافتن هرگونه ایراد احتمالی نظیر صداي غیر عادي، وضعیت تسمه ها،نشت روغن یا گریس ، شل شدن اتصالات
8از محکم بودن پیچ رو پولی ها اطمینان حاصل نمایید.هر دو هفته یک بار